תקנון


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "מועדון לקוחות אלבר" של לקוחות החברה אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ (לרבות חברות בנות וקשורות או כל תאגיד אחר בקבוצת אלעזרא החזקות בע"מ, "החברה"), אשר פותח ומופעל על ידי החברה.

האתר מכיל, בין היתר, מידע אודות החברה, מידע אודות פרויקטים של החברה, חדשות ומבצעים, סרטונים, פרטים אודות מועדון הלקוחות של החברה, טופס הצטרפות אלקטרוני למועדון הלקוחות של החברה. כמו כן, מוצגים באתר, בין היתר, כתבות, תוכן, פרסום על מבצעים שונים, בין מטעם החברה ובין כאלו שהנם נשוא שיתופי פעולה עסקיים עם צדדים שלישיים.

מובהר כי מסמך מדיניות הפרטיות של החברה באתר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה

1.    מבוא

1.1    אתר זה משמש בין היתר להצטרפות למועדון הלקוחות של החברה, והכל בהתאם לתנאי תקנון זה.

1.2    הנך מודע ומסכים לכך, כי הוראות ותנאי תקנון זה מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה בעניין הנושאים המפורטים בו, והנך מסכים לקבל ולנהוג לפי התקנון על כל תנאיו, זאת ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.3    החברה זכאית לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תפרסם הודעה באתר על עריכת השינויים כאמור. אם המשכת להשתמש באתר לאחר פרסום השינויים לתקנון, אזי ייראו אותך כמסכים לשינויים כאמור והוראות סעיף ‏1.2 לעיל יחולו. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, החברה תהא רשאית להפסיק או לשנות את הפעילות המתבצעת באתר כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת מבלי שתהיה לך כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

1.4    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד ותקף גם לגבי נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, תקף אף ברבים במשמע ולהיפך. מקום שמדובר באדם, תקף אף כלפי תאגיד במשמע. מובהר כי תקנון זה נערך כמפורט בסעיף זה באופן שרירותי ומטעמי עריכה בלבד.

1.5    כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2.    הגדרות מסוימות

2.1    "אתר" או "אתר האינטרנט": אתר האינטרנט, המצוי בבעלות מלאה של החברה, בכתובת http://club.albar.co.il /        ו/או כל אתר המצוי תחת שם מתחם שנרכש על ידי החברה, ככל שאין בו תקנון ספציפי.

2.2    "משתמש": כל אדם הגולש ו/או צופה באתר ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה ובאתר.

2.3    "תקנון" או "תקנון זה": תקנון זה המסדיר כל שימוש באתר על ידי משתמשים.

3    מועדון הלקוחות של החברה

3.1    הוראות סעיף ‏3 זה יחולו כל עוד תחליט החברה לקיים את מועדון הלקוחות שלה.

3.2    "לקוח":  כל אדם שהוא לקוח החברה (שאינו לקוח עסקי או חברה), תושב ישראל, בגיר  שהינו לפחות מעל גיל 21 שנים ובעל כשרות משפטית אשר רכש אצל אלבר ציי רכב בחמש השנים האחרונות מוצר ו/או שירות ואשר פרטיו מופיעים באופן מלא במאגר הנתונים החסוי של אלבר ציי רכב. 

3.3    משתמש הרשום כחבר במועדון הלקוחות של החברה ועומד במלוא הוראות תקנון זה וההנחיות באתר בנוגע לחברות במועדון הלקוחות (להלן:"חבר מועדון"), זכאי ליהנות מקבלת הטבות והנחות מיוחדות, אשר תיקבענה מעת לעת על ידי החברה. הטבות והנחות אלה תיקבענה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ותפורסמנה באתר ו/או בכל אמצעי אחר, מעת לעת.

3.4    רישום לחברות במועדון הלקוחות:

3.4.1    לקוח (כפי שמוגדר בסעיף 3.2) המעוניין להירשם כחבר מועדון, יידרש בכניסה הראשונית למלא מס' תעודת זהות ומספר נייד כפי שמופיעים ברישומי החברה. לאחר הזדהות ראשונה יימלא הלקוח כתובת מייל וססמא שישמשו אותו לכניסות הבאות.

3.4.2    החברה מודיעה בזאת לחבר המועדון, כי פרטיו של החבר במועדון שנמסרו לחברה במהלך ההרשמה לחברות במועדון עשויים לשמש אותה לצורך משלוח דבר פרסומת באמצעים שונים, ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות, SMS , פקסימיליה, דואר, חיוג טלפוני אוטומטי וכיו"ב (להלן: "אמצעי הפרסום"), וכי בביקורו באתר מסכים חבר המועדון לקבלת כל אמצעי הפרסום הללו.

3.4.3    בכלל זאת, ידוע לחבר המועדון והוא נותן את הסכמתו לכך, שהחברה תשלח לו מעת לעת דיוור ו/או פרסום באמצעי הפרסום (להלן: "דיוור ישיר").

3.4.4    ידוע לחבר המועדון, כי הדיוור הישיר עשוי לכלול דברי פרסומת של צדדים שלישיים שאינם בהכרח החברה, והוא נותן את הסכמתו מדעת לקבלת דברי פרסום אלה במסגרת הדיוור הישיר כאמור.

3.4.5    ידוע לחבר המועדון והוא נותן את הסכמתו לכך, שקבלת דברי פרסומת כמפורט בסעיף ‏3 זה, הינה תנאי הכרחי לחברות במועדון.

3.4.6    החברה מודיעה בזאת לחבר המועדון, כי הוא רשאי לפנות אליה בכל עת באמצעות שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת full@albar.co.il , ולהודיע לה שהוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור. חבר המועדון מצהיר בזאת, כי ידוע לו שמשמעות הסירוב לקבלת דברי פרסומת הינה הסרתו מחברות במועדון.

3.5    מובהר כי הנפקה של כרטיסי חבר מועדון (ככל שיונפק) מהווה אסמכתא לחברות במועדון. כמו כן, על מנת ליהנות מקבלת הנחה ו/או הטבה כלשהי על ידי החברה, על חבר המועדון להציג את כרטיס חבר המועדון כתנאי הכרחי לקבלת ההטבה ו/או ההנחה, והחברה לא תהא מחויבת במתן הטבה ו/או הנחה כלשהי לחבר מועדון אשר לא הציג את כרטיס חבר המועדון כאמור.

3.6    ידוע לחבר המועדון כי החברה אינה מחויבת להעניק לחבר המועדון הטבה ו/או  הנחה מסוימת, לרבות ככל שהעניקה לחברי מועדון אחרים הטבה ו/או הנחה מסוימת, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וכי ההנחות ו/או ההטבות המוקנות לחברי מועדון כמפורט באתר הנן זמניות ועשויות להשתנות תדירות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכלל זאת, ידוע לחבר המועדון, כי החברה אינה מתחייבת להעניק לו הנחה בשיעור מינימאלי כלשהו ו/או להעניק הנחה ו/או הטבה כלשהן. למען הסר ספק, יובהר כי כל הנחה ו\או הטבה ו\או כל דבר אשר ניתן לחברי המועדון איננו בהכרח כספי בכלל.

3.7    ידוע לחבר המועדון, כי על מנת ליהנות מקבלת הטבה ו/או הנחה כלשהי עליו להיות רשום כחבר מועדון ולעמוד במלוא הוראות התקנון והנחיות האתר בקשר לכך.

3.8    החברה שומרת על זכותה להפסיק את החברות במועדון של כל חבר מועדון ו/או להגבילה, באופן זמני ו/או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החברה רשאית לעשות שימוש בזכותה כאמור, לרבות אך לא רק, במקרים של חשש לניצול לרעה של החברות במועדון ו/או עקב תקלה טכנית ו/או עקב טעות אנוש ו/או בעקבות שינוי מדיניות החברה ו/או עקב כל סיבה שהיא, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעליה ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

3.9    חברת אקסייט PSI  2013 בע"מ (להלן: "החברה המפעילה") מסייעת לחברת אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ בניהול ההטבות השונות להן זכאים חברי המועדון ובכלל זה הינה האחראית על מערך שירות הלקוחות. לצורך פרטים נוספים אודות המועדון, מענה ומתן שירות בנוגע להטבות ניתן לפנות במייל לחברה המפעילה בכתובת הדוא"ל service@excite.co.il   או ליצור קשר טלפונית ל072-2755800 שלוחה 2.

3.10    אקסייט תפעיל מוקד שירות לקוחות במשך 8 שעות לפחות קרי 09:00-17:00 , 5 ימים בשבוע א'-ה' ותפרסם את פעילות המוקד ודרכי ההתקשרות עמו באתר המועדון

3.11    מחוץ לשעות הפעילות, יפעל מענה קולי שיקלוט את כל הפניות שהתקבלו. אקסייט  מתחייבת לחזור לכל ההודעות שהוקלטו במענה בתוך 72 שעות.

3.12    זמן טיפול בפניה לא יעלה על 5 ימים. למען הסר ספק אין מדובר בסיום טיפול אשר ייתכן ויארך זמן רב יותר בשל תלות בתגובת בתי העסק ו/או הספקים השונים.

3.13    אקסייט תתחיל טיפול בפניה, דהיינו: אינטראקציה עם הלקוח, ביום העסקים שבו תתקבל תפנה באופן ישיר לגורם הרלוונטי (בית העסק) ותחזור אל הלקוח עם תשובה.

3.14    להסיר ספק חברתאקסייט ו/או אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ לא תהא אחראית על נזקים ישירים או עקיפים הנובעים מטיב ההטבה ו/או איכות ההטבה ו/או גודלה ו/או וקבלתה לרבות השירות הניתן בבית העסק, זמני ומועדי אספקת ההטבה ו/או המוצר וכיוצא באלה.

4    ביטול חברות במועדון

4.1    ידוע לחבר המועדון, כי הוא רשאי לבקש את הסרתו מחברות במועדון, בכל עת, באמצעות שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת full@albar.co.il

4.2    משמעות ההסרה מחברות במועדון הנה ויתור מוחלט ומיידי של חבר המועדון על כל זכות ו/או הטבה ו/או הנחה אשר הוקנו לו ו/או מגיעות לו בקשר עם חברותו במועדון טרם ההסרה, מהחברה ו/או מצדדים שלישיים כלשהם ו/או מטעמם.

5    מילוי משובים והשימוש בהם

5.1    החברה תהא רשאית, אך לא תהא מחויבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח למשתמש, בסיום הליך רישומי ו/או באקראי, משוב בו יתבקש לחוות דעתו  (להלן: "המשוב"). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש.

5.2    נשלחו על ידי החברה למשתמש המשובים או ניתנה למשתמש אפשרות למלא משוב כלשהו, יחולו ההוראות הבאות: (החברה מבקשת מהמשתמשים למלא את פרטיהם המדויקים והנכונים במשוב וזאת מתוך מטרה להביא לבדיקה ראויה ואמינה של המשוב ע"י החברה).

5.2.1    החברה תהא רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את נתוני המשובים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

5.2.2    מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל משוב או כל חלק הימנו, והכל מבלי שתהא מחויבת לידע את המשתמש אשר מילא משוב בדבר.

5.2.3    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי אין לראות בהצגת נתוני המשוב באתר לכשעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם החברה ביחס עניינים בקשר עימם הוצגו נתוני המשוב, ואין להסתמך על נתונים אלה לבדם לצורך בחינת כדאיות הבקשות באתר.

5.2.4    החברה לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם שימוש בנתוני המשובים ו/או פרסומם באתר או באמצעי אחר כלשהו.

6    כשרות להשתמש באתר

6.1    כל משתמש רשאי להתקשר עם החברה באתר על מנת לבצע בקשות רכישה, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) המשתמש הנו בגיר (מעל גיל 18) והנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;  (ב) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

6.2    מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומסעיף ‏10 להלן, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש מלהשתמש באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון; (ג) המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון; (ד) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

7    הפסקת הפעילות באתר, שינויים או ביטול מטעם החברה

7.1    בנוסף ומבלי לגרוע מהוראה כלשהי מהוראות תקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר לרבות על ידי חסימת מספר IP של משתמש, כמפורט בהוראות תקנון זה וכן לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

7.1.1    אם אירעה תקלה טכנית או תקלה כלשהי.

7.1.2    במקרה של כוח עליון, מלחמה או פעולות איבה המונעים לדעת החברה את המשך בקשת הרכישה או ביצועה.

7.1.3    אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה.

7.1.4    בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים באתר או בטופס הבקשה, לרבות מחיר הבקשה.

7.1.5    החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תכניו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות  או לעורר בתחילה אי-נוחות, שיבושים כלשהם וכיוצא באלה. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

8    אחריות

8.1    נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בכל פרט אחר באתר, לא יחייב הדבר את החברה.

8.2    תמונות המוצרים, התשריטים והתרשימים השונים המופיעים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין כל אלה המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין כל אלה בפועל. בנוסף, לעניין תשריטים ותרשימים המופיעים באתר, יהיו התשריטים והתרשימים המחייבים אלה המצורפים להסכם המכר.

8.3    החברה ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש, כתוצאה משימוש באתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

8.4    השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא ( as is ). החברה אינה מבטיחה כי השירות והתוכן המופיע באתר יהא נקי מתקלות ושגיאות, הפרות אבטחה, וירוסים, או שתמיד יהא זמין. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור בסעיף זה (לרבות תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו).

8.5    החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

8.6    החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי קישורים ( links ) כלשהם יובילו את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל. החברה אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד.

8.7    החברה עושה כדי יכולתה לשלב מנגנוני הגנה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע באתר, וזאת תוך שילוב אמצעים מקובלים וסבירים בהם נעשה שימוש באתרים דומים לאתר החברה. חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת מובהר כי החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. המשתמש מתחייב כי לא ייבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל ו/או לנקוט כל פעולה נוספת שהיא כדי לשבש את תפקודו השוטף.

9    תנאים נוספים

9.1    כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים,  סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

9.2    אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור,  לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, ברשימת היחידות, התשריטים, בתרשימים, בתמונות, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים / תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף  נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots, crawlers וכיוצא באלה או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו  החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

9.3    השם "אלבר", סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וכן שם המתחם ( domain name ) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה הבלעדי של החברה. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

9.4    ככל שיש באתר סימני מסחר תמונות ונתונים, שנמסרו לפרסום על ידי חברות המציעות מוצרים ושירותים ביחס אתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

10    שונות

10.1    לתמיכה טכנית, הסבר על הפעלת השירות ובירורים כלשהם בנוגע לחשבונך וכן כל פניה או הודעה לחברה ניתן לבצע או בדוא"ל לכתובת full@albar.co.il או במכתב רשום לכתובת:  שנקר 13, ראשל"צ מחלקת שיווק. פניות החברה אליך בכל הקשור לאתר ולתקנון זה תיעשה באמצעות כתובת הדוא"ל שמסרת בעת ההרשמה לאתר, או באמצעות האתר או בדואר רשום לכתובתך.

10.2    רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10.3    על התקנון יחולו חוקי מדינת ישראל באופן בלעדי. בית המשפט של ראשון לציון יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה לבינך בקשר לתקנון זה, למסמך מדיניות הפרטיות וכן לכל עניין הנוגע במישרין ו/או בעקיפין בהליך בקשת הרכישה, פרשנותו ואכיפתו, לרבות בכל הנוגע לטפסים כלשהם ואישורים שונים המופקים ע"י החברה בקשר עם הליך זה (לרבות ומבלי להגביל, בנוגע לטופס הבקשה).

10.4    היה וייקבע כי הוראה כלשהי בתקנון זה בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה (לרבות בהתאם לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982), כי אז לא יהיה בכך כדי להביא לבטלותן של יתר הוראות תקנון זה ו/או כדי להשפיע על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן.

10.5    המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

 

 

 

 

 

 

מדיניות הפרטיות ושמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ (לרבות חברות בנות וקשורות או כל תאגיד אחר בקבוצת אלעזרא החזקות בע"מ, "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, כהגדרתו בתקנון האתר, ו/או כל אתר אחר שהוקם ו/או יוקם על-ידי החברה, לבדה או בשיתוף עם אחרים. בשל כך, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים באתר.

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

הגלישה באתר והשימוש בו ובאילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מעידים על הסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת במסמך זה, ומהווים הסכמה בהתנהגות לאמור במסמך זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי/הוראה במסמך זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש של האתר. הוראות מסמך זה משלימות את תקנון האתר, מהוות חלק בלתי נפרד הימנו ויפורשו בצוותא.

1    המידע המוזן לאתר ו/או נאסף בקשר אליו

א.    חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה, כמצוין בתקנון. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי כגון שם, דרכי התקשרות, כתובת דוא"ל, פרטי אמצעי תשלום ופרטים אישיים נוספים (להלן: "מידע אישי"). לא ניתן להירשם לשירותים מסוימים באתר ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. ייתכן והחברה תבקש ממך רק מידע אישי מסוים הנחוץ לשירות אליו נרשמת ובעת רישום לשירות אחר תתבקש למסור מידע אישי נוסף, והכל כמופיע בתקנון.

ב.    בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע עשוי לזהות אותך באופן אישי, כלומר שמך, כתובתך וכיו"ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, כגון פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר ( IP ) ועוד.

ג.    מובהר שלמרות שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את פרטיך האישיים, החברה לא תוכל לאפשר את שימושך באתר אם לא תקבל פרטים אלו ממך.

ד.    פרטים אלו, כמו גם פרטי הפעולות שתבצע באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה.

2    מאגר המידע של החברה

א.    מאגר המידע של החברה רשום, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והחברה פועלת בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלבנטי אחר.

ב.    במסירת מידע אישי הנך נותן את הסכמתך שהמידע האישי ייכלל במאגר המידע האמור וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, בהתאם לתקנון האתר ולמסמך זה.

ג.    בהתאם לחוק האמור, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

ד.    במקרה של התנתקות מן השירות ובקשה למחיקת מידע, המידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר במאגרי המידע של החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

ה.    אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

3    שימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר

א.    החברה עשויה לאסוף מידע על השירותים שאתה משתמש בהם באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בשירותים אלה. לדוגמא, הפעולות שביצעת, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר ופרטים לגבי המחשב ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה.

ב.    אנו משתמשים במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך –

•    שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.

•    התאמת תוכן האתר לתחומי ההתעניינות שלך.

•    שליחת הודעות בדואר אלקטרוני או SMS אליך (או בכל מדיה אחרת), כדי להודיע לך, למשל, על שינויים או שיפורים באתר וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע על החברה ובין אם מידע שהחברה תקבל לצורך משלוח מידי ממפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, בפניה בכתב לחברה.

•    יצירת קשר איתך במקרה הצורך. לידיעתך, אנו עשויים גם לתעד את התקשורת איתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.

•    ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך אישית.

•    משלוח הצעות שיווקיות מטעם החברה ו/או מי מטעמה.

•    תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה.

•    כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון תנאי השימוש באתר

ג.    קבצי COOKIES

קבצי Cookies הינם קבצים קטנים המכילים מחרוזת תווים הנשלחים אל המחשב שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפותיך כמשתמש ופעילות שביצעת באתר. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים באמצעות קבצי Cookies לצורך תפעול שוטף של האתר, לאימות פרטים ואבטחת מידע וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים שאנו מציעים באתר.

אתה יכול בכל עת לחסום או למחוק את קבצי ה- Cookies   על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש כך שידחה את כל קבצי ה- Cookies   או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המחשב שלך. עם זאת, ככל שתעשה כן אזי חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies וייתכן כי פרטיך האישיים לא ישמרו באתר ותידרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר.

 

4    פרסומים ופרסומות

א.    החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדרכים שונות, לרבות SMS ובדואר אלקטרוני, דברי פרסומת, בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח - 2008 ("חוק הספאם").

ב.    החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור, הינך רשאי להודיע לחברה בכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות.

5    דיוור ישיר

א.    הוראות פרק זה מתווספות להוראות הקיימות בתקנון החברה לעניין דיוור ישיר

ב.    החברה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: "דיוור ישיר").

ג.    מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות בעת הרישום לאתר או במועד אחר, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.

ד.    החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, החברה עשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים, ובלבד שפרטיך לא ימסרו ולא יועברו בשום אופן לצדדים שלישיים כאמור, ללא הסכמתך. כן עשויה החברה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ"ל לסודיות.

6    מסירת מידע לצד שלישי

החברה אינה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים למעט במקרים הבאים:

א.    קיבלנו את הסכמתך – אנו נשתף פרטים אישיים עם צדדים שלישיים. לעניין זה, "הסכמה" – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא.

ב.    אם תיקח חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר איתך.

ג.    יתכן ואנו נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק ( FACEBOOK ) ואחרות בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקנים ורכיבים כדוגמת התקני SHARE ו LIKE , אנו לא נמסור מידע אישי לרשתות חברתיות כאמור אולם עליך לדעת כי הן עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלבנטית.

ד.    לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים, אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.

ה.    מטעמים משפטיים:

•    אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסוך את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי

•    אם הדבר יידרש, לדעת החברה, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג' לבין החברה

•    במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת

•    בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו או לחברה

•    בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים.

ו.    למען הסר ספק, מובהר כי מאגרי המידע משמשים את כל הגופים הכלולים בחברה למטרות המפורטות במסמך זה ובתקנון האתר

ז.    אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתיעזר בחברת תפעול או בחברת נאמנות או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את הפעילות באתר עם פעילות של צד שלישי (להלן: "התאגיד הנוסף") – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד הנוסף את המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד החדש אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

7    פרסומות של צדדים שלישיים

א.    החברה מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.

ב.    לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון cookies ומשבצות "משואות רשת ( web beacons )" במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב- cookies ובמשואות רשת, כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

8    איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

החברה רשאית להיעזר בחברות שונות המספקות לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

9    סודיות המידע

א.    החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, ואתה מוותר על כל תביעה כאמור.

ב.    החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהו.

10    שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.

11    יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות באתר יש לפנות ל - full@albar.co.il .

 

 

תאריך עדכון: אוגוסט, 2014.