תקנון ההגרלה

אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ
הגרלה "מועדון לקוחות אלבר"
06 יולי, 2014

תקנון
1.    הגדרות:
"מבצע ההגרלות":     הגרלה נושאת פרסים בשם "מועדון לקוחות אלבר" או בשם דומה אחר, שתיערך ביום 21.09.2014 בהתאם להוראות תקנון זה. ההגרלה נערכת בהתאם לתנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית כפי שפורסם ברשומות י.פ. 6041 מיום ט"ו בטבת התש"ע, 01.01.2010, לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977.
"עורכת מבצע ההגרלות":    אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ (ח.פ 512642281) א.ת. "מעוין שורק" אריה שנקר 13 ראשון לציון.
"המפקח על מבצע ההגרלות":     עו"ד יובל דגני ו/או מי שימונה תחתיו על ידי עורכת מבצע ההגרלות ו/או ממלא מקום שימונה על ידו.
"לקוח":    כל אדם (שאינו לקוח עסקי או חברה), תושב ישראל, בגיר  שהינו לפחות מעל גיל 21 שנים ובעל כשרות משפטית אשר רכש אצל עורכת מבצע ההגרלות בחמש השנים האחרונות מוצר ו/או שירות ואשר פרטיו מופיעים באופן מלא במאגר הנתונים החסוי של עורכת מבצע ההגרלות, ואשר מסר נתונים נכונים ואלו לא השתנו עד למועד ביצוע מבצע ההגרלות
"הפרס הגדול":     רכב משפחתי חדש, מתוצרת "שברולט", דגם: "ספארק" אוטומטית מודל 2014, הרכב הינו רכב חדש אשר טרם מסירתו היה ונרשם בבעלות חברת ליסינג – החכר. מובהר בזאת כי לעורכת מבצע ההגרלות, הזכות להחליף את דגם הרכב, צבעו ו/או כל אביזר אחר הכלול במפרט הסטנדרטי, בכל רכב אחר, שווה ערך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
"הפרסים":    עד  799 פרסים  שונים לפי הרשימה המופיעה באתר מועדון החברים של אלבר אשר כתובתו מופיעה להלן. עורכת מבצע ההגרלות רשאית לשנות, לעדכן, להוסיף ו/או להפחית את מבחר המתנות המופיעות ברשימה הנ"ל בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
"אתר עורכת מבצע ההגרלות":     אתר האינטרנט של עורכת המבצע, שכתובתו: www.full.albar.co.il.
2.    אופן ביצוע הרישום להגרלות:
2.1    כל חבר במועדון החברים של עורכת מבצע ההגרלות, אשר ביצע רכישה ו\או כל פעולה אשר בגינו הוחלט לסמנו כלקוח אלבר אצל עורכת מבצע ההגרלות, יקבל הודעת טקסט (מסרון) למספר הטלפון הנייד שמסר בעת ביצוע רכישה אצל עורכת מבצע ההגרלות. המסרון יכיל קישור לאתר עורכת מבצע ההגרלות וכן קוד חד ערכי.

2.2    המשתתף אשר בוחר להשתתף בהגרלה, באמצעות לחיצה על הקישור שקיבל במסרון יופנה לאתר ההגרלה ויזין בהתאם להוראות באתר את קוד ההשתתפות ועוד פרטים שיידרש ככל שיידרש.

2.3    עשרה ימים לאחר מועד משלוח ההודעות (עורכת מבצע ההגרלות רשאית לשנות ו/או לעדכן את מועד ביצוע ההגרלות)יערכו ההגרלות.

2.4    מועד ההגרלה: ההגרלה תיערך ביום 07.09.2014 ויהיו זכאים להשתתף בו המשתתפים, כאמור, בין היתר, בסעיף 4 לתקנון זה.

2.5    עורכת מבצע ההגרלות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד ההגרלות, להקדימו או לאחרו ללא הודעה מראש, והכל בהתאם לדין.
3.    מטרת מבצע ההגרלות
מטרת המבצע הינה קידום מכירות אצל עורכת מבצע ההגרלות והגברת החשיפה לשירותים הנמכרים וניתנים על ידה.
4.    הזכאים להשתתף במבצע ההגרלות
4.1    זכאים להשתתף במבצע ההגרלות הם רק כל אדם בגיר מעל גיל 21 לפחות, ישראלי, אשר הינו לקוח של עורכת מבצע ההגרלות, ואשר נרשם באתר המועדון של עורכת מבצע ההגרלות, ואשר קיבל לידיו ישירות מעת עורכת מבצע ההגרלות קוד חד ערכי באמצעותו נרשם להשתתפות בהגרלה והסכים לתנאיה בין היתר להיותו חבר מועדון אצל עורכת מבצע ההגרלות והסכים לקבל דיוור פרסומי באמצעות כל אמצעי המדיה השונים.(להלן: "המשתתפים").

למען הסר ספק יובהר כי אין עורכת מבצע ההגרלות אחראית בשום דרך ואופן על נכונות הרישומים המופיעים ברישומיה. לפיכך לקוח של עורכת מבצע ההגרלות, אשר פרטיו אינם מופיעים אצל עורכת מבצע ההגרלות מכל סיבה שהיא ובין היתר בשל עדכון ו/או החלפה ו/או טעות ברישום בין של עורכת מבצע ההגרלות ובין של הלקוח לא יקבל לידיו את קוד ההשתתפות ועורכת מבצע ההגרלות לא תהיה אחראית בשום אופן כלפיו.

4.2    המשתתפים במבצע נדרשים אפוא לוודא היטב ועל אחריותם הבלעדית, כי הנתונים הנמסרים על ידם לעורכת מבצע ההגרלות ו/או הממולאים על ידם באתר עורכת מבצע ההגרלות ו/או שנמסרו לסוכני עורכת מבצע ההגרלות, מדויקים ובהירים וכי בעת הרכישה של מוצר אצל עורכת מבצע ההגרלות הסדירו את מלוא התשלום הנדרש על ידם וזאת עד לתום תקופת מבצע ההגרלות.

4.3    במסגרת מבצע ההגרלות יוגרלו בין כל המשתתפים הזכאים, הפרס הגדול והפרסים, כהגדרתם לעיל. מובהר בזאת כי לעורכת מבצע ההגרלות הזכות להחליף את דגם הרכב בכל רכב אחר, שווה ערך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
5.    תנאי מבצע ההגרלות
5.1    כל לקוח כהגדרתו לעיל אשר הינו חבר במועדון החברים של עורכת מבצע ההגרלות (רשום במאגר המבצע), אשר ביצע רכישה ו\או כל פעולה אשר בגינו הוחלט לסמנו כלקוח אלבר אצל עורכת מבצע ההגרלות, יקבל הודעת טקסט – מסרון למספר הטלפון הנייד שמסר בעת ביצוע הרכישה ו/או בעת שביקש ו/או התעניין ברכישה. המסרון כאמור יכיל קישור לאתר עורכת מבצע ההגרלות וכן קוד חד ערכי.

5.2    כתנאי להשתתפותו במבצע ההגרלות, נדרש משתתף אשר קיבל מסרון לטלפון הנייד שברשותו (רק הוא זכאי לממש ההטבה ולא להעבירה לאחר) להיכנס לאתר ההגרלה ע"י לחיצה על הקישור המופיע בהודעה.

5.3    המשתתף יזין באתר ההגרלה, את הקוד החד ערכי אשר קיבל בהודעה וכן את מספר הטלפון שלו ו/או כל פרט ככל שידרש, וכך ירשם להשתתפות בהגרלה וכך יאשר כי הינו חבר מועדון וכן מסכים לקבל חומר פרסומי מעת עורכת מבצע ההגרלה. המשתתף יקבל הודעה על כך שנרשם להגרלה, תאריך ההגרלה וכן הזמנה להיכנס לאתר עורכת מבצע ההגרלה.

לשם הסרת הספק על כל משתתף בהגרלות וכן כל זוכה חייב להיות בעת השתתפותו וכן בעת זכייתו חבר במועדון הלקוחות של אלבר ואשר מסכים לקבל דיוורים ופרסומים מאת מועדון הלקוחות של אלבר.

5.4    במידה ולא נרשמו לפחות 30,000 משתתפים בהגרלה יוגרלו הפרסים השונים בין המשתתפים שנרשמו.

5.5    הזנת הקוד עלי ידי הלקוח באתר עורכת מבצע ההגרלות מהווה אישור מצד המשתתף, כי הוא קרא בעיון את הוראות תקנון זה, מסכים לכל האמור בו ומקבל עליו את הוראות התקנון, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו. וכן יהווה אישור לקבלת מסרים שיווקים ופרסומיים.

5.6    המשתתף מצהיר שידוע לו כי עצם ההשתתפות בהגרלה, תלויה, בין השאר, על זמינותה, תקינותה ושרידותה של רשת האינטרנט, אשר אינה מלאה ורציפה, לפיכך עורכת מבצע ההגרלות, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם עקב תקלה בשירותי האינטרנט.

5.7    המשתתף ו/או הזוכה מצהירים כי הם מודעים לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תיתכנה תקלות טכניות, לרבות בקליטת הנתונים במערכות הרלוונטיות, שישבשו את ההשתתפות בהגרלה ו/או את תוצאותיה.

5.8    למשתתף ו/או לזוכה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב פעולות כאמור. המשתתף ו/או הזוכה מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת מבצע ההגרלות  ו/או כל מי מטעמה, בהתרחש מקרה כאמור.

5.9    מובהר, כי כל טעות, אי בהירות או אי דיוק בנתונים שיימסרו בידי המשתתף עלולים להביא לשלילת הפרס מהמשתתף שעלה בגורל, הכל לפי שיקול דעתה של עורכת המבצע ומבלי שתעמוד לזוכה כל טענה בעניין.

5.10    בין המשתתפים הזכאים תיערך הגרלה כקבוע בסעיף ‎6 להלן.
6.    אופן ביצוע ההגרלה
ההגרלה תבוצע לפי תקנון המבצע, במשרדי הנהלת עורכת מבצע ההגרלות, ובהתאם למנגנון המפורט להלן:
6.1    בין הימים 01.09.2014 ועד ליום 07.09.2014 ישלחו המסרונים כהגדרתם לעיל ללקוחות כהגדרתם לעיל וההגרלות יערכו ביום 07.09.2014, כאשר הלקוחות יהיו זכאים להירשם להגרלה לפי התנאים המפורטים לעיל, עד ליום 07.09.2014.

6.2    עורכת מבצע ההגרלות תפעל לקבלתם וריכוזם של פרטי המשתתפים.

6.3    ההגרלה תעשה באמצעות תוכנה אשר תעלה בגורל, בצורה ממוחשבת, כל משתתף חמישי, מבין הזכאים להשתתף כאמור בתקנון זה ובהתאם לתנאיו (להלן: "הזכאים שעלו בגורל").

6.4    לאחר שיעלו שמות הזכאים שעלו בגורל בהגרלה, עורכת מבצע ההגרלות והמפקח על ההגרלה יוודאו כי אותם זכאים שעלו בגורל: (1) הינם רשומים כחברים במועדון החברים של עורכת ההגרלה; (2) ביצעו רכישה אצל עורכת ההגרלה וגם הסדירו מלוא התמורה עבור כל רכישה אשר בצעו אצל עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה; (3) הסכימו להירשם כנמענים לכל חומר פרסומי שיתקבל מאת עורכת מבצע ההגרלה ו/או מי מטעמה; (4) עמדו בכל תנאי תקנון זה.

במידה ואכן הזכאים שעלו בגורל ימלאו אחר הנדרש בסעיף זה יהיו הם זכאים לפרסים כמפורט בתקנון זה (להלן: "הזוכה"). הפרס הגדול כהגדרתו בתקנון זה יוענק לזוכה הראשון שפרטיו עולים באופן רנדומאלי. יתר הפרסים יוענקו בסדר ראנדומלי לכל זוכה חמישי   כהגדרתו בסעיף 6.2 לעיל.

6.5    עם תום ההגרלה יקבלו המשתתפים הודעה בדבר עריכת ההגרלה וסיומה.

6.6    מובהר בזאת למען הסר ספק כי במידה וימצא כי האדם שעלה בגורל לא עומד בתנאי תקנון זה, לא הציג תעודת זהות או רישיון בתוקף המאמת זהותו, עורכת מבצע ההגרלות תשוב על סעיף 6.3, והאדם שיענה על תנאי התקנון, לרבות סעיף זה, יחשב לזוכה, לכל דבר ועניין.

6.7    עורכת המבצע תאתר את הזוכה שעלה בגורל, תודיע לו על זכייתו, ותוודא זכאותו לשם מימוש הזכאות לפרס והכל בכפוף להוראות תקנון זה, לאחר וידוא כאמור, תתאם עם הזוכה מועד לקבלת אישור למימוש הפרס, והכל בכפוף לסעיף ‎8 להלן.

6.8    במידה ולא יאותר זוכה אשר עלה בגורל, לאחר ניסיון איתור סביר ו/או ימצא כי אינו עומד בתנאי התקנון, יועבר הפרס לזוכה הבא אשר עלה בגורל.

6.9    תהליך מבצע ההגרלות וההגרלה דלעיל יערך בפיקוח המפקח על ההגרלות או על ידי מי שמונה מטעם המפקח על ההגרלות לכך.    
7.    רישום ופרסום תוצאות מבצע ההגרלות
7.1    שמות הזוכים שעלו בגורל ושזכאותם אושרה כאמור בתקנון זה, יירשמו בפרוטוקול אשר ייחתם ע"י המפקח. פרוטוקול כאמור בלבד יחייב את עורכת מבצע ההגרלות ויהווה ראיה חלוטה לקיום ההגרלה כדין (להלן: "הפרוטוקול").

7.2    עורכת מבצע ההגרלות תפרסם לאחר ההגרלה את תוצאות ההגרלה באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה וכן יפורסם בשני עיתונים יומיים. הפרסום יכלול את שמם של הזוכים כפי שמופיע ברישומי עורכת מבצע ההגרלות, והכל בהתאם לתנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.

7.3    תוצאות ההגרלה ופרוטוקול ההגרלה יפורסמו באתר עורכת מבצע ההגרלות. בנוסף, תהיה עורכת מבצע ההגרלות רשאית לפרסם בעיתונים, במודעות, או באמצעי תקשורת אחרים, את פרטי זהותם של הזוכים בהגרלה לרבות תמונתם, פרטי הפרסים שבו זכו וכיוצא באלה. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת מבצע ההגרלות ו/או צד שלישי כלשהו על פרסום שמו ו/או תמונתו באמצעי התקשרות.

7.4    ניתן יהיה לעיין בפרוטוקול באתר עורכת מבצע ההגרלות ו/או בתיאום מראש במשרדי אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ ברחוב אריה שנקר 13, א.ת. מעוין שורק ראשון לציון.
8.    מימוש הזכאות לפרס
8.1    עורכת מבצע ההגרלות תפעל כדי לידע את הזוכים על פי הפרטים שנמסרו לה על ידם בעת רכישת המוצר מעת עורכת מבצע ההגרלות, תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד ההגרלה.

8.2    במידה שלא ייווצר קשר עם הזוכים, כולם או חלקם, תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד ביצוע ניסיון ההתקשרות הראשון ו/או יתברר כי הזוכים, כולם או חלקם, אינם מקיימים ו/או אינם עומדים בכל דרישות תקנון זה, יפסלו הזוכים שאינם עומדים בתקנון כאמור ו/או שלא אותרו, והפרס יעבור לזוכה הבא שעלה בגורל כמפורט בתקנון זה.

8.3    במקרה בו לא ניתן יהיה, מכל סיבה שהיא, לספק לזוכים את הפרסים, בהתאם להגדרתם בתקנון זה, יהיו הזוכים זכאים לקבל פרס חלופי בעל ערך דומה, ולזוכים לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת מבצע ההגרלות ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי ו/או קבלת פיצוי כלשהו, בגין קבלת הפרס החלופי. הוראות התקנון יחולו על הפרס החלופי ללא כל שינוי.

8.4    למען הסר ספק יובהר כי הפרס ניתן באופן אישי לזוכה והזוכה לא יוכל להעבירו בתמורה ו/או ללא תמורה לצד שלישי כלשהו.

8.5    מובהר, כי אין ולא תינתן אפשרות למשתתף הזוכה להמיר את הפרס בכסף או בשווה-ערך אחר.


8.6    הזוכה אינו מחויב לקבל את הפרס המוענק במסגרת המבצע, אך לא יהיה זכאי לכל זכות אחרת ו/או לפיצוי כספי כלשהו באם יבחר שלא לקבלה בתנאים כאמור בתקנון זה.

8.7    על מנת לקבל את הפרס הגדול על הזוכה להגיע למשרדי עורכת מבצע ההגרלות ברח' אריה שנקר 13 ראשל"צ. שם תבוצע מסירת הרכב לזוכה והכל כפי שיתואם בין עורכת מבצע ההגרלות, והזוכים, ובכל מקרה לא יאוחר מ- 30 (שלושים) ימי עסקים לאחר פרסום תוצאות ההגרלה ולאחר קיום הזוכה הוראות תקנון זה, לרבות תשלום מס (ככל שידרש בהתאם לדין). יתר הפרסים יחולקו באמצעות סניפי עורכת מבצע ההגרלות והודעה על כך תצא לכל זוכה בנפרד.

8.8    כל זוכה ימלא ויחתום במועד קבלת הפרס על טופס הכולל את פרטיו האישיים (שם פרטי, שם משפחה וכתובת) והמאשר כי נמסרו לו תוצאות ההגרלה וכי נמסר לו הפרס, וזאת לאחר שהציג תעודת זהות או רישיון המאמתת זהותו. זכה בפרס פסול דין – הפרס יימסר אך ורק לאפוטרופוס החוקי, ועל המסמך יחתום גם האפוטרופוס החוקי.

8.9    הזוכה בפרס הגדול יחתום בטרם קבלת הפרס על הסכם רכישת רכב המקובל אצל עורכת מבצע ההגרלות בו יפורטו התנאים לקבלת הפרס ופרטי הפרס במלואם. ללא חתימה על הסכם זה יראו את הזוכה כמוותר על זכותו לקבלת הפרס.

8.10    עורכת מבצע ההגרלות רשאית להחליף את הפרס בפרס אחר בעל ערך דומה או גבוה יותר, מבלי שתידרש להודיע על כך מבעוד מועד.

8.11    עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה לא תהייה אחראית לכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין לפרס, טיבו, תקינותו, התאמתו לצרכי המשתתף הזוכה ו/או איכותו, ולא תשא באחריות לכל נזק ו/או לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו למשתתף ו/או לזוכה (ו/או למי מטעמו), במישרין או בעקיפין, בעטיו של הפרס, ולמשתתף ו/או לזוכה (ו/או למי מטעמם) לא תהיה כל טענה מכל סוג שהוא כלפי עורכת מבצע ההגרלות, לרבות אך לא רק, לעניין דגם הרכב, שנת היצור, מפרט הרכב, האביזרים הנלווים ועוד. המשתתף ו/או הזוכה מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין עם התחרות ו/או ניהולה ו/או תוצאותיה.

8.12    מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 8.11 לעיל, למשתתף הזוכה ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה כלפי עורכת מבצע ההגרלות בקשר עם המבצע, ועורכת מבצע ההגרלות ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או טרוניות משתתף הזוכה כאילו לא רווה נחת מהמבצע ו/או מהפרס.
9.    פסילת משתתפים
משתתף שנפסל על ידי המפקח ו/או שאינו עומד בהוראות תקנון זה ו/או כל משתתף ו/או זוכה אשר פעל בהטעיה ו/או במרמה ו/או במצג שווא ו/או באופן בלתי חוקי ו/או תוך כוונה לכל אלו, יהיה פסול מלהשתתף במבצע ההגרלה ו/או לזכות בפרס, ולא תהא לו כל זכות לתביעה נגד עורכת מבצע ההגרלות, בשל פסילתו ו/או אי השתתפותו במבצע הגרלה.
10.    המפקח
10.1    המפקח אחראי על כל דבר ועניין הנוגע למבצע ההגרלות ו/או תקנון זה, והוא יכריע בכל מחלוקת שבין משתתף לבין עורכת מבצע ההגרלות. החלטתו של המפקח בכל עניין שבתחום אחריותו היא סופית ואינה ניתנת לערעור.

10.2    המפקח רשאי לבטל זכייה של משתתף ו/או של משתתף הזכאי להשתתף במבצע ההגרלות, אם לדעתו קיים חשש סביר שמקור השתתפותו במבצע ההגרלות ו/או זכייתו בהגרלה במעשה שאינו כדין ו/או במעשה או מחדל העומדים בניגוד לתקנון זה.
11.    הצהרות המשתתף
המשתתף מצהיר ומתחייב כדלקמן:
11.1    כי הינו עומד בכלל תנאי הזכאות כמפורט לעיל ולהלן בתקנון זה, במועד אישורו את האמור בתקנון זה.
11.2    כי נירשם באתר עורכת מבצע ההגרלות באמצעות הקוד אשר נשלח אליו וכי הינו לקוח של עורכת מבצע ההגרלות.

11.3    כי העובדות והנסיבות להשתתפות בהגרלה, ידועות ונהירות לו, וכי הוא מצהיר בזאת כי בדק את כל הפרטים הדרושים לשם השתתפות במבצע ההגרלות, וכי לא הסתמך על מצג כלשהו של עורכת מבצע ההגרלות.

11.4    אישר משלוח מסרים שיווקיים

11.5    כי בהשתתפותו במבצע ההגרלות ו/או בהסכמתו לקבל את הפרס, במידה והמדובר בזוכה, מביע כל משתתף ו/או זוכה, לפי העניין, את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסום של המבצע, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה.

11.6    כי עורכת מבצע ההגרלות לא תחויב בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בע"פ של נציגי עורכת מבצע ההגרלות ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.

11.7    כי ידוע לו שכל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתו של עורכת מבצע ההגרלות לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
12.    שונות
12.1    תקנון זה מנוסח, בלשון זכר, משיקולי נוחות בלבד; השתתפות במבצע ההגרלות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

12.2    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של מבצע ההגרלות, תגברנה הוראות תקנון זה.

12.3    עורכת מבצע ההגרלות רשאית לשנות את מבצע ההגרלות ואת הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בעורכת מבצע ההגרלות ו/או מכל סיבה אחרת.

12.4    המשתתף מצהיר ומאשר כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת מבצע ההגרלות לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

12.5    עורכת מבצע ההגרלות אינה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת ו/או קליטה משובשת של נתונים ו/או שיבוש בקליטת הנתונים ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתתף ו/או הזכאי להשתתף, במישרין או בעקיפין.

12.6    למשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת מבצע ההגרלות ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי, במקרה בו לא התקבלו אצל עורכת מבצע ההגרלות הנתונים בשל תקלה ו/או בעיה שאינה באחריות ו/או בשליטת עורכת מבצע ההגרלות.

12.7    המשתתף נותן הסכמתו מראש לאימות פרטיו האישיים כפי שהזינם בעת ביצוע רכישה אצל עורכת מבצע ההגרלות או באתר עורכת מבצע ההגרלות. המשתתף מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת מבצע ההגרלות בגין אי הכרתה בהשתתפותו במבצע ההגרלות בשל רישום פרטים פיקטיביים ו/או חסרים ו/או שגויים באתר.

12.8    רישומי עורכת מבצע ההגרלות, מערכותיה ומערכות מי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לזהות הזוכה.

12.9    משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי מבצע ההגרלות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.       

12.10    במידה וקיים חשד לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין בעת רישום באתר עורכת מבצע ההגרלות ו/או באם המשתתף לא מילא אחר כללי תקנון זה במלואם, רשאית עורכת מבצע ההגרלות לפסול את השתתפותו במבצע ההגרלות.

12.11    חבות במס כלשהו, אם תהיה, תחול על הזוכה בפרס. עורכת מבצע ההגרלות תהא רשאית לדרוש מהזוכה את סכום המס שעורכת מבצע ההגרלות נדרשה, על פי דין, לשלמו ו/או לנכותו עקב מתן הפרס לזוכה. באחריות זוכה ההגרלה לשלם את המס הנדרש, בהתאם לחוק, בטרם קבלת הפרס במשרדי עורכת מבצע ההגרלות.

12.12    אגרת רישוי לרכב ו/או כל תוספת שאינה כלולה במפרט הטכני הסטנדרטי של הפרס, שתידרש על ידי הזוכה, תחול על הזוכה בפרס, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה כנגד עורכת מבצע ההגרלות ו/או כנגד מי מטעמם.

12.13    ההשתתפות במבצע ההגרלות אסורה על עורכת מבצע ההגרלות וכן כל חברות הבת ו/או חברות הקשורות לקבוצת אלעזרא החזקות בע"מ, עוזרי עורכת מבצע ההגרלות, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם ("בן משפחה" - לעניין זה - בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).
 
12.14    מובהר, כי השתתפות במבצע ההגרלות הינה ליחידים בלבד, לשימוש אישי ופרטי ושלא לצרכים מסחריים.

12.15    מבצע ההגרלות נערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.

12.16    ניתן לעיין בתקנון זה באתר עורכת מבצע ההגרלות ו/או בתיאום מראש, בשעות העבודה המקובלות, במשרדי אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ, באזור התעשיה מעוין שורק רח' אריה שנקר 13, ראשון לציון ו/או במשרדי המפקח אצל עורך הדין יובל דגני באזור התעשיה מעוין שורק רח' אריה שנקר 13, ראשון לציון.
 ט. ל. ח.